УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

С настоящото  „Вико Консулт “ ЕООД – ВИКО Апарт Хотел предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени във връзка с предоставяне на туристическа услуга от ВИКО Апарт Хотел.

Какви Ваши лични данни обработваме?

Личните данни, които се обработват във връзка с предоставяната туристическа услуга от  ВИКО Апарт Хотел, са следните:

 • Име: име, презиме и фамилия
 • ЕГН
 • Дата на раждане
 • Националност
 • Паспортни данни
 • Контакти: електронна поща, адрес и телефон
 • Видеозаписи от камери

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Обработването на Вашите данни е необходимо във връзка с предоставянето на туристическата услуга, а именно настаняване и престой във ВИКО Апарт Хотел.

Вико Консулт ЕООД може да обработва Вашите лични данни, за целите на изготвяне на оферта за туристическа услуга въз основа на Вашето изрично съгласие.

В определени случаи споделяме Вашите данни с държавни институции на основание да изпълни задълженията си и да спазим законите на Република България

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на туристическата услуга,  за целите на:

 • Обслужване на клиенти – администриране на резервации , изготвяне на оферта за туристическа услуга; приемане и обработка на плащания;
 • Водене на регистър за настанените туристи и подаване на информация от него към компетентните органи;
 • Адресна регистрация на чужденци съгласно изискванията на законодателство;
 • Удържане и заплащане на туристически данък;
 • Изпълнение на законодателни изисквания, включително избягване на конфликт на интереси, корупционни практики и задължения по Закона за мерките срещу изпирането на пари
 • Обслужване на жалби, сигнали и  искания за упражняване на права , включително изготвянето на отговори по тях;
 • Осчетоводяване, фактуриране и отчитане на получаваните и извършвани плащания съобразно действащото данъчно и счетоводно законодателство;
 • Оценка на риска;
 • Видеонаблюдение с цел гарантиране сигурността и спокойствието на клиентите и служителите, опазване и защита на имуществото;

С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

Вико Консулт ЕООД зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно Вико Консулт ЕООД  да разкрие Ваши лични данни на следните лица:

 • Компетентни Държавни, Общински и Съдебни органи  –   Министерство на Вътрешните работи, Министерство на Външните Работи, Министерство на Туризма,НАП, Общински органи и др.в изпълнение и спазване на законовите разпоредби за извършване на туристическа дейност в Република България Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка получателите да осигурят адекватно ниво на защита;
 • В други предвидени от закона случаи

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Вико Консулт ЕООД съхранява отделните документи, които администрира за целите на изпълнение на задължения по предоставените туристически услуги , както следва:

 • Договори и документи, свързани с предоставяната туристическа услуга  – До изтичане срока на валидност на договора или  максимален срок от 5 години, считано от датата на получаване на вашите данни/ от датата на ползване на туристическата услуга в Вико Апарт Хотел/
 • Данни за регистъра за настанените туристи по смисъла на чл. 116 от Закона за туризма, които включват идентификационни данни на настанените лица и данни, свързани с хотелското настаняване – Съобразно предвидения в Закона за туризма и подзаконовата нормативна уредба ред срок
 • Счетоводни и финансови документи като сметки, фактури, авторизационни форми и друга информация, свързана с данъчния и осигурителен контрол – до 10 години.
 • Данни от видеозаписи – 7 дни от датата на записа
 • Данни във връзка с обработката на жалби, сигнали и искания – 5 години от датата на получаване 
 • Данни, обработвани въз основа на изричното съгласие на Субекта на данни – От момента на предоставяне на съгласието до оттеглянето му .

За по-подробна информация относно сроковете за съхранение на всички документи, които Вико Консулт ЕООД обработва, можете да се обърнете към Вико Апарт Хотел и да се запознаете с Вътрешните правила за обработване и защита на личните данни.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

При спазване на българското законодателство Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от Вико Консулт ЕООД:

 1. Да получите достъп до Вашите личните данни, които Вико Консулт ЕООД обработва, и да получите копие от тях;
 2. При непълнота или неточност на данните, които Вико Консулт ЕООД обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани;
 3. Да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице предпоставките за това. Такива случаи са ако: е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други;
 4. В определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 5. В случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес (изброени по-горе в това уведомление), можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на това основание;
 6. Да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;
 7. Да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.
 8. Да подадете възражение или жалба до Комисията за зашита на личните данни

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, може да получите във Вико Апарт Хотел.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Адрес : гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Уеб сайт: https://www.cpdp.bg/

Как да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас на следния адрес: България, гр. София, ул.Здраве 21А, ел. поща: manager@vikohotel.com ; телефон +359 2 451 00 77

В сила от 25.05.2018г.